Rødven stavkirke

Foto: Lene Buskoven

Rødven stavkirke kan være bygd rundt 1300. Skipet og koret er i samme bredde, og kirken har bratt saltak. Over skipet sitter en takrytter med hjelm.

Tårnet med åttekantet plan er høyt og smalt. Det opprinnelige koret var smalere, men dette ble revet og det nåværende koret bygd til trolig på 1700-tallet. Også sakristi og våpenhus er senere tilføyelser. Nåværende takrytter og tårn ble gjenoppbygget etter skade tidlig på 1700-tallet. Da den nye kirken på stedet ble innviet i 1907, overtok Fortidsminneforeningen stavkirken.

Rødven er en stavkirke av Møretypen, med mellomstolper i langveggene og uten selvvokste knær som avstiving i takkonstruksjonen. Bygningen er sideveis avstivet med utvendige skorder. Himlingen er flat, med gjennomgående takbjelker. Den bærende konstruksjonen, med stolper, eller staver, festet i to horisontale bjelker (stavleier) oventil og en bunnsvill nedentil, er opphavet til betegnelsen stavkirke. Sett utenfra er stavkonstruksjonen i Rødven stavkirke skjult av liggende kledning.

Innvendig er kirken preget av 1600- og 1700-tall. Den malte dekoren på vegger og i himlinger er fra 1600-tallet. Prekestolen og altertavlen i forenklet barokk er fra 1712. Ved koråpningen henger et triumfkrusifiks fra siste halvdel av 1200-tallet.

Åpningstider 2024
Perioden 22. Juni – 18. August
Kirken er åpen fra 11:00 til 16:00 hver dag.

Det er mulighet for åpning utenom sesong til egne priser.

Priser

Voksen: 90,-

Grupper (min 15 pers) 80,-

Barn under 16: Gratis

Kontakt
Rødven stavkirke
916 46 969
rodven.stavkirke@gmail.com

Brevik Marianne
91 64 69 69
mariannetbrevik@hotmail.com


Siste nyheter fra Rødven stavkirke

Nothing found.


Røldal stavkyrkje

Foto: Ragnar Utne, © Riksantikvaren

Røldal stavkyrkje er bygd ein gong mellom 1200 og 1300. Kyrkja, som har gjennomgått fleire endringar og restaureringar, har i dag brunmåla vestlandspanel, ein kraftig takryttar, smårutete vindauge og skifertak. Eit enkelt rektangulært skip og eit mindre kvadratisk kor utgjer kjernen i den opphavlege stavkyrkja.

Interiøret er prega av 1600-talet. Under restaureringa på byrjinga av 1900-talet vart dekoren oppmåla på grunnlag av målingsrestar frå 1630. Rundt kyrkjerommet er det måla draperi som illuderar brystningar, og veggane og himlinga er rikt dekorerte med bladornamentikk med stor fargerikdom. Altertavla, kyrkjebenkane og preikestolen er barokke. Altertavla, med bibelske motiv i midtpartiet og katekismetekster i sidefelta, er laga i 1627 av Gottfried Hendtzschel, som laga kyrkjeinventar til fleire kyrkjer i Rogaland.

Den enkle døypefonten i kleberstein er frå 1200-talet. Over koropninga heng eit stort triumfkrusifiks frå rundt 1250, som vart rekna for å være undergjerande. Kvar Sankthansaftan valfarta folk til kyrkja for å be om lækjebot. Dette fortsette heilt til 1800-talet, då prosten sette ein stoppar for praksisen. Fleire av middelaldergjenstandane frå kyrkja finst i dag på musea.

Åpningstider 2024
19. Mai – 14. Juni
Åpen fra 10:00 til 16:00 hver dag.

15. Juni – 18. August
Åpen fra 10:00 til 18:00 hver dag.

19. August – 15. September
Åpen fra 10:00 til 16:00 hver dag.

Prisar:

Enkeltbillett: NOK 80,-

Grupper (mer enn 10 pers): NOK 50,-

Barn (Under 15år): Gratis

Kontakt
Guidetelefon
48109284 under åpningstider

Margit Gjørv: 97672091
margjor@online.no


Siste nyheter fra Røldal stavkyrkje

Nothing found.


Torpo stavkirke

Torpo stavkirke

Foto: Dagfinn Rasmussen

Torpo stavkirke er den eneste stavkirken i Hallingdal. Den er trolig reist omkring midten av 1100-tallet. Koret som ble revet i 1880 hadde samme bredde som selve kirkeskipet. Mot øst ble koret avsluttet med en apsis – et halvrundt tilbygg til koret.

Det lille kirkerommet virker ufullstendig uten koret. Den store buen viser den opprinnelige koråpningen som ble beholdt etter at koret hadde fått samme bredde som skipet. Da kirken hadde det eldste, smale koret, var dette skilt fra kirken med en plankevegg. En smal åpning i denne korskilleveggen førte inn til koret. Kirkens alter stod i koret. I skipet var det i tillegg to sidealtere, ett på hver side av korbuen.

Skipet domineres i dag av en stor, dekorert baldakin. Under hvelvet har det vært lektorium – et galleri. Lektoriet var tilgjengelig via en vindeltrapp. Korskilleveggen og sidealtrene ble fjernet da lektoriet og baldakinen kom til i siste halvdel av 1200-tallet. Baldakinen hører med til den eldste malte dekor i Norge. På baldakinenes fondvegg ser vi en fremstilling Maria og Johannes som sørger. Mellom dem er det en åpen plass, Jesus på korset mangler. Tønnehvelvet er delt i syv felter. Det midterste forestiller Kristus med lovbok og venstre hånd løftet til velsignelse. Han er omgitt av de fire evangeliesymboler.

Så følger to felter med tolv apostler. Peter med nøkkelen og Paulus med sverdet sees inn mot skipets nordside. Kristus og apostlene er vitner til den hellige Margaretas martyrium som er fremstilt i de to nederste feltene på hver side.

Foran åpningen inn mot koret er omrisset av en innsvøpt menneskefigur skåret inn i en gulvplanke. Dette markerer en grav under gulvet, og ifølge tradisjonen er det en biskop fra Stavanger som ligger begravet her. De eldste lysåpningene er sirkulære hull, fire øverst oppe på hver langside. To glassvinduer ble satt inn i 1628.

Åpningstider 2024
01. Juni – 31. August

Åpen fra 10:00 til 18:00 hver dag.

Muligheter for omvisning.

Priser

Voksen: 90,-

Barn: Gratis (0-16 år)

Grupper (min 10 pers): 80,-

Kontakt
Guiding
+47 90 93 81 98
torpo@stavechurch.com


Siste nyheter fra Torpo stavkirke

Nothing found.


Undredal stavkirke

Undredal stavkyrkje

Foto: Fredrik Eriksen

Ein går ut frå at Undredal kyrkje vart bygd i 1147. Ho er ei lita kyrkje med rektangulært skip og kvadratisk kor.

Kyrkjetårnet reiser seg over fire stolpar i vestre del av skipet. Opphavleg var dette ein frittståande støpul utanfor kyrkjerommet, men skipet vart på 1600-talet forlenga mot vest og klokketårnets underbygning integrert i rommet. Koret, som også er ei seinare tilbygging, er i same breidd som skipet, men med lågare tak. Over både kor og skip er det kvelva himling.

Dei fire stolpane i skipets yttervegger markerer den opphavlege storleiken på kyrkja, og det er denne berande konstruksjonen, med stolpar, eller stavar, feste i ein horisontal bjelke ovantil og ein botnsvill nedantil, som viser at dette er ei stavkyrkje. På hjørnestolpane og langveggene ser ein 6 krossar. Det har vore 12 som representerar dei 12 apostlane, og desse vart rissa inn ved vigsling av kyrkja.

Bortsett frå ei mellomaldersk kyrkjeklokke, er alt inventar og utsmykking frå etter reformasjonen. Den fargerike veggdekoren, med draperi og blomsterbukettar, er frå 1600-talet. I himlingen er det måla stjernehimmel og englar. Dekorasjonane vart avdekte i 1962, etter å ha vore måla over sidan 1860-åra. Preikestolen i renessansestil er frå 1696. Lysekruna er laga i Augsburg i Sør Tyskland mellom 1650 og 1750, og ho kom til Undredal tidleg på 1800-talet. Denne er utsmykka med Fru Fortuna – ei romersk gudinne for lukka. Av anna inventar kan ein nemne dåpsfatet som er først nemnt i 1686 og brurebenken frå 1696.

Det unike med Undredal kyrkje, er at ho har vore – og framleis er – i kontinuerleg bruk, og soleis dokumenterar ei snart tusenårig religiøs og arkitektonisk utvikling

Åpningstider:

Åpnes ved forspørsel

Gruppeomvisning, forhånds-bookes på mail: booking@exploreundredal.tours

Dager/datoer som kirken holder stengt, spør Aurland kyrkjekontor, Monica Finden

Priser:

 Guidet tur 100,- pr person. Gjelder alle aldre.

Contact


Siste nyheter fra Undredal stavkyrkje

Nothing found.


Urnes stavkirke

Urnes stavkyrkje

Foto: Dagfinn Rasmussen

Urnes stavkyrkje er både den eldste og den rikast dekorerte av dei 28 stavkyrkjene som er tekne vare på i Noreg.

Kyrkja er datert til byrjinga av 1130-talet, men nokre av materialane er brukte om att og stammar frå ei tidlegare kyrkje på staden. Det gjeld all utvendige treskurd, nesten alle veggplankar og to grunnstokkar. Ho vart bygd i 1070-åra. Før det stod det 2 jordgravne kyrkjer her. Den første var bygd omlag 950. Den nåverande kyrkja er såleis den fjerde på same staden. I 1979 kom Urnes stavkyrkje på verdsarvlista til UNESCO. Fortidsminneforeininga overtok kyrkja i 1881.

Kyrkja består av skip og kor med opphøgd midtrom. Framom inngangen er det open svalgang og på taket over skipet i vest, sit ein firkanta takryttar med åttekanta tårnhjelm. Dei berande stolpane kallar vi stavar, og det er denne konstruksjonen med stavar feste i ein horisontal bjelke ovantil og ein botnsvill nedantil, som er opphavet til nemninga stavkyrkje. Stavane i Urnes har rikt dekorerte terningkapitél eller søylehovud. Nordportalen er særleg eineståande og kjem frå den tidlegare kyrkja på staden. Portalen har rikt dekorerte vanger, med dyreornament i treskurd, som har gjeve namnet til det som blir kalla urnesstilen.

Også inventaret er rikt. Den romanske kalvariegruppa, som heng på veggen mot koret, er frå omlag 1150. Altertavla er laga i 1699. Lysestaken forma som vikingskip på altaret, bispestolen i koret og døypefontloket på sørveggen, er alle frå 1100-talet. To Limoges-stakar frå omlag 1200, som høyrer til det opphavlege alterutstyret, blir ikkje lenger oppbevart i kyrkja.

Opningstider 2024

2. mai – 30. september

Open alle dagar: kl 10:30 til 17:45


Priser

Voksen: 130,-

Honnør: 110,-

Grupper : 130,- p.p.

Familie: 300,-

Barn/student: 90,-

Kontakt

41394821
urnes@stavechurch.com


Siste nyhende frå Urnes stavkyrkje

Nothing found.


Uvdal stavkirke

Uvdal stavkirke

Foto: Dagfinn Rasmussen

Uvdal stavkirke ble bygget i 1168. Det var et enkelt kirkerom, et nesten kvadratisk skip, der takrytteren ble båret av en midtstolpe. Koret var ganske lite og avsluttet med en apsis. Før 1537 ble skipet forlenget mot vest. Omtrent samtidig ble apsis revet og koret utvidet i lengderetningen. Koret var meget smalere enn i dag. 

I 1650–årene ble det lagt flat himling i både skip og kor. Samtidig, i 1656, ble hele kirken dekorert for første gang. På nederste del av veggene ble det malt buerekker i renessansestil. Også taket ble dekorert med rankemønster.

I 1684 ble koret utvidet til den bredden det har i dag. Muligens ble fremstillingen av syndefallet i koret malt samtidig. I 1720–30-årene ble kirken bygget om til korskirke. Svalgangen ble revet og samtidig kom ny takrytter og våpenhus. De nye veggflatene ble dekorert av ”blåmaleren”. Dekoren på prekestolen, som ble malt i 1770-årene, har bilder av de fire evangelistene med delvis gale eller misforståtte symboler.

Inngangsportalen er i dag beskyttet av våpenhuset. Portalen har motiver fra Volsungesaga. Vi ser Gunnar i ormegården, som bakbundet spiller harpe med føttene for å dysse ormene i søvn. I våpenhuset oppbevares også en portal som opprinnelig sto inne i kirken mellom skip og kor. I 1620 kom de to første vinduene. Først i 1624 ble det satt inn benker for menigheten.

Det er uklart når kirken fikk prekestol og altertavle. Altertavlen, et maleri av Nadverden, er utført av en lokal kunstner. Forbildet var altertavlen i Lyngdal kirke. Krusifikset på korbjelken er trolig skåret av en bygdekunstner på 1300-tallet. Et ca. 30 cm høyt krusifiks i bronse og emalje har også stått i kirken. Det stammer fra Limoges i Frankrike og er laget på 1200-tallet. Døpefonten av tre har form av et timeglass og er laget av ett stykke. I skipet henger en lysekrone av middelalderlig type. Planken til venstre på galleriet mot vest er muligens rester fra et såkalt lektorium, som kan ha stått over den opprinnelige korbuen.

Åpningstider 2024

01. Juni – 31. August

10 – 18 alle dager

Omvisning, priser inkludert bygdetun.

Kontakt

Voksen: 100,- stavkirke+bygdetun

Barn: (1-16 år) GRATIS (i følge med voksen)

Grupper (min 10 personer) 90,- stavkirke+bygdetun / 80,- stavkirke

Kontakt

Jorunn Wiik
+4790938198
jorunn@fortidsminneforeningen.no

Ottar Huseby
+4791318511
Brukes kun når nødvendig


Siste nyheter fra Uvdal stavkirke

Nothing found.


Øye stavkirke

Øye stavkyrkje

Foto: Fredrik Eriksen

Øye stavkyrkje vart riven i 1747, då bygda fekk ny tømmerkyrkje. I 1935 vart det funne så mange som 156 delar frå den gamle stavkyrkja under golvet i tømmerkyrkja, og desse delane vart utgangspunkt for ein rekonstruksjon av den gamle stavkyrkja i 1953-65. 

Stavkyrkja er utvendig rektangulær med bratte sponkledde tak. Koret i aust er smalare og lægre enn skipet, og rundt heile kyrkja går det svalgangar. Dei to utskorne portalane som står i kyrkja i dag er kopiar, mens originalane frå middelalderen er på museum.

Interiøret er enkelt med bart treverk. Golvborda er originale, men mykje av det resterande bygningsmaterialet er kopiar og rekonstruksjonar av den gamle kyrkja. Av inventar frå middelalderen heng det eit seinare overmåla krusifiks i koret. Ein måla alterfrontale, det vil seie eit alterfrontstykke med bildemotiv, er bevart på museum. Døypefonten frå middelalderen, som kom frå St.Tomaskyrkja på Filefjell då ho vart riven i 1808, er skore i eitt emne. Lokket til døypefonten er òg bevart.

Opningstider 2024
Perioden 20. Juni – 18. August
Open frå 10:00 til 17:00 torsdag-søndag

Priser
*Kommer*
Kontakt

Guro Hovda
41265178
post.vangivaldres@kirken.no

Marianne Straum
91876235
post.vangivaldres@kirken.no


Siste nyheter fra Øye stavkyrkje

Nothing found.


Eidsborg stavkyrkje

Foto: Harald Naper

Eidsborg er ei av dei små stavkyrkjene. I kyrkjeskipet er det fire stolpar som ber det opphøgde midtrommet. Den berande konstruksjonen med stolpar, eller stavar, feste i ein horisontal bjelke ovantil og ein botnsvill nedantil, har gjeve opphavet til nemninga stavkyrkje.

Nytt kor i lafta tømmer vart bygd til i 1826, i same breidd som kyrkjerommet, og i 1845 vart dette innlemma i kyrkjeskipet og endå eit nytt kor oppført.

Då kyrkja vart restaurert mellom 1927-29, vart det meste av endringane som var gjorde i 1840-åra, fjerna. Ein henta fram eldre dekor, som vart supplert etter teikningar av Arnstein Arneberg i den forlenga delen av skipet. Det meste av inventaret er laga i samband med restaureringa som vart avslutta i 1929. Altertavla er måla av Mikkel P. Mandt i 1846. Motivet er Jesus som velsignar brødet og vinen.

Over korskiljet heng ei krusifiks frå mellomalderen. Ein helgenfigur av Den heilage Nikolai, som no er på Kulturhistorisk museum i Oslo, vart kvar Jonsok boren i prosesjon ut av kyrkja for å velsigne grøda. Prosesjonsvandringa føregjekk truleg til midt på 1700-talet.

Åpningstider

Vest-Telemark museum har daglege omvisningar kl. 11, 13 og 15 i perioden 15.6 – 15.8 (med atterhald om kyrkjelege handlingar i Stavkyrkja).

Kontakt

Vest-Telemark Museum
35069090
booking@vtm.no

Kyrkjekontoret i Tokke
35075230
kyrkjekontoret@tokke.kommune.no


Siste nyheter fra Eidsborg stavkyrkje

Nothing found.