Høre stavkirke

Høre stavkyrkje

Foto: Fredrik Eriksen

Høre stavkyrkje har basilika-form, det vil seie at midtskipet er høgare enn sideskipa. Over taket er det ein takryttar med spist spir.

På 1800-talet vart kyrkja sterkt ombygd, og fekk blant anna nytt kor og utvida skip. Men den opphavlege konstruksjonen av skipet frå 1100-talet er bevart som eit skjelett innanfor kledningen. Stavkonstruksjonane i skipet viser tydeleg den opphavlege storleiken på kyrkjerommet.

Den nyare veggpanelet i kyrkjerommet er umåla, det same er tak og benker, og dei flotte utskjeringane kjem tydeleg fram i rommet. Korskiljet og preikestolen er derimot måla og rikt dekorerte. Korskiljet, som har innskrifta ”Frygter Gud og Kongen ærer”, er frå 1828, men har òg delar frå middelalderen. Dei to middelalderske portalane har utskorne dyrehovud med rankar som veks ut av hovuda, og bladverk og greiner.

Altertavla, som er skoren og måla av Tomas Tomasson Tørstad i 1800, er ramma inn av utskorne blomster og lauvverk, med Kristus på krossen flankert av Moses og Aron. Preikestolen er antakeleg også laga av same kunstnar. Bortsett frå eit røykelseskar, finst ikkje meir av det opphavlege middelalderinventaret i kyrkja.

Opningstider
18.06.2022 – 14.08.2022
Kyrkja er open frå 11:00 til 17:00 onsdag-lørdag. Open kyrkje med omvising.

Kontakt
Guro Hovda
41265178
post.vangivaldres@kirken.no

Marianne Straum
91876235
post.vangivaldres@kirken.no


Siste nyheter fra Høre stavkyrkje

Nothing found.


Høyjord stavkirke

Høyjord stavkirke

Foto: Dagfinn Rasmussen

Er den eneste bevarte stavkirken på flatbygdene på østlandet og er blant de større. Kirken ble restaurert i 1948 – 1953 og er en av tre midtstolpekirker i landet. Den eneste bevarte i Vestfold av totalt åtte.

Kirken er bygget i to perioder. Koret: Bygget siste halvdel av 1100 – tallet, i romansk stil. Gulvplanker i koret datert til 1159 – 1160. Om lag 100 år senere ble skipet bygget i gotisk stil. Omkring 1700 måtte svalgangene fjernes, og kirken ble bordkledd utvendig, med resultat at stavkirken ble skjult. Innvendig ble kirken panelt i 1849 -1850. Dermed var den gamle stavkirken gjemt og glemt. Slik sto den i 100 år.

Koret i kirken har vært rikt dekorert. De gamle dekorasjonene som har vært mulig å tyde, er frisket opp. Medaljongene under korhvelvet er malt nye etter de farger og mønster man fant. Motivene på den ene siden (S) fra Det nye testamentet, på den andre siden (N) Det gamle testamentet.

Altertavle fra 1630 – 1660.

Veggene i kirken har en rekke innvielseskors. I utgangspunktet skal det være 12, men noen regnes for å ha forsvunnet i forbindelse med restaureringer.

De øverste små gluggene uten glass, var de første vinduene. I 1848 ble det satt inn større, høye og smale vinduer, sånne som man forbinder mer med kirkevinduer. De ble stående i 100 år. Men under restaureringen i 1948-53 ble vinduene byttet ut til de som finnes i dag.

Alf Erlingsson (mindre Alf), som også skal ha vært greve, donerte en meget sjelden bronsfløy til kirken (1250), som trolig har stått på hans vikingskip. Denne har fungert som værehane på kirkens spir gjennom mange hundre år.
Fløyen som i dag står på spiret er en kopi laget i 2014, frest ut i kobber, og belagt med 24 karat bladgull.

Åpningstider
Perioden 01.07.2020 – 31.07.2020
Åpen fra 17:00 til 18:00 hver mandag-fredag. 11:00 til 12:00 hver lørdag.

Kontakt
Jan-Agnar Stålerød
41600042
jan.agnar.staalerod@sandefjord.kirken.no

Line B. Fevang
97974412


Siste nyheter fra Høyjord stavkirke

Nothing found.


Kaupanger stavkirke

Kaupanger stavkyrkje

Foto: Dagfinn Rasmussen

Kaupanger stavkyrkje er bygd ein gong på 1100-talet, etter at den tidlegare kyrkja på staden brann i 1130. Dateringa er sett til byggjeår mellom 1140 -1150.

Både skip og kor har heva midtrom, og på mønet over skipet sit ein takryttar omkransa av fire mindre spir. Kyrkja har utvendig kledning av liggjande supanel. Kaupanger blir rekna som ei av dei stavkyrkjene som er beste tekne vare på i Noreg. Det er funne spor av to tidlegare stolpekyrkjer på staden. Den berande stolpekonstruksjonen i desse kyrkjene var fundamentert rett i jorda, og rotna dermed lett.

Midtromma i skip og kor er borne oppe av til saman 22 stolpar, eller stavar. Kyrkjeskipet har åtte stavpar i midtrommets lengderetning, og er i dag rekna som den lengste av alle stavkyrkjene. Den er framleis i bruk som soknekyrkje, og er også den største av alle stavkyrkjene i Vestland fylke.

Den berande konstruksjonen med stolpar, eller stavar, festa i ein horisontal bjelke ovantil og ein botnsvill nedantil, har gjeve opphavet til nemninga stavkyrkje. Opphavleg har det vore svalgang rundt kyrkja, men denne vart fjerna på 1600-talet. Då fekk kyrkja også nye vindauge og liggjande panel. Kyrkja vart sterkt «modernisert» i 1872: innsett fleire vindauge, innvendig ombygd og måla, utvendig panelt og kvitmåla. I 1959-65 blei inventar og eksteriør restaurert og ført tilbake, mest til 1600-talet.

Trass i store endringar, er det meste av den middelalderske konstruksjonen bevart. Kyrkja er framleis soknet si kyrkje og har vore i vanleg bruk som soknekyrkje gjennom alle år.

Opningstider

Sesong 2023: 15. juni – 15. august
Open alle dagar: kl 10:00 til 17:00
Alle grupper må reservere på førehand.

Kontakt

91357449
kaupanger@stavechurch.com


Siste nyheter fra Kaupanger stavkyrkje

Nothing found.


Kvernes stavkirke

Kvernes stavkirke

Foto:

Kvernes skrev seg inn i stavkirkehistorien da ny forskning i 2020 avdekket at kirken er bygget i perioden 1631 – 33, ikke slutten av 1300-tallet, slik den tidligere var datert. Det gjør Kvernes til noe helt spesielt: Landets eneste stavkirke bygget etter middelalderen.

I 1893 ble det bygd en ny kirke vegg i vegg med den gamle. For å hindre at den gamle stavkirken ble revet, samlet Kristiansunds befolkning inn penger, kjøpte kirken og forærte den til Fortidsminneforeningen i 1896.

I den lange, rektangulære bygningen er skipet og koret i samme bredde. I vest er det et lite dåpshus, og mot syd er det to våpenhus. Det ene har inngang til skipet og det andre har inngang til koret. På nordsiden er det bygd sakristi. På taket er det en takrytter med løkkuppel, og på syd- og østveggen er det smårutete blyglassvinduer. Lite av dette minner om en typisk stavkirke, det er kun skipet som er opprinnelig. På nordveggen henger en minnetavle som forteller om utbedringsarbeider i 1633. Her står det at Anders Eriksen, prest på den tiden bygger nytt kor, og dekorerer kirkerommet, samt setter inn vinduer og benker. Antagelig var det på denne tiden kirken fikk liggende panel, og i dag er det bare korets østvegg som har stående bruntjæret kledning.

Det er ingen synlig middelalderdekor i kirken. Rommet er preget av 1600-tall. Det lange, lavloftete kirkerommet er dekorert med akantusranker i gult og grått på rødmalte vegger og i himlingen. Over koret henger et 1600-talls krusifiks og Kristian VIs monogram. På sørsiden av korskillet står prekestolen fra 1633t, utført i barokk stil. Den ble malt i 1652 av samme kunstner som ha dekorert veggene. De fint snekrete innelukkete kirkebenkene er fra samme tid. Altertavlen i eik er et senmiddelalterskap fra 1472, men ble innrammet i 1695 i barokk stil. Koret, som ble bygget i 1633, hadde vakre bilder fra lignelsene i Bibelen, men ble senere overmalt med hvitt. Noe er skrapt bort og man kan i dag se Judaskysset, Abraham som skal ofre sønnen og ett par andre vakre felt. I koret henger også en minnetavle over presten Anders Eriksen.

Åpningstider

Perioden 10.06.2023 – 28.08.2023
Åpen fra 11:00 til 17:00 hver dag.

Før og etter disse datoer åpner på bestilling.

Kontakt
Ann-Kristin Sørvik
95 18 11 11
stavkirkenikvernes@gmail.com


Siste nyheter fra Kvernes stavkirke


Lom stavkirke

Lom stavkirke

Foto: Lene Buskoven

Lom stavkyrkje er ei stor kyrkje, bygd omkring 1160. Veggflatene utvendig er tjærebredde, og vindauga er store og raudmåla. Middelalderportalar med utskjeringar av tre er heilt eller delvis bevart. Bærande konstruksjonar i bygningen: stavar, sviller og stavlegje er òg bevarte, men det meste av ytterveggane er utskifta.

På 1600-talet vart kyrkja utvida, og den har ikkje gjennomgått store endringar sidan. Kyrkja fekk takryttar og spir i 1634 og samtidig vart det bygd til korsarmar og sakristi. På 1660-talet vart skipet forlenga med eit lafta tilbygg i vest. Kyrkjegarden er omkransa av høge murar med inngang gjennom ein overbygd port på framsida og ein på baksida av kyrkja.

Kyrkja sitt interiør er lyst, med store vindaugsopningar. Skipet er utan måla dekor, mens koret er prega mykje av 1600-talet, som består av enkle geometriske former og ornament. Høgt oppe på gavlveggen er det måla to store løver med tjære. Det er óg skrive runar høgt oppe på veggen før korskile. Kyrkjebenkane er enkle og måla blå. Altertavla er frå 1669 og ramma vart endra i 1721 har to englar som vart festa til tavla i 1721. Preikestolen med utskjeringar av akantus bladdekor frå 1790-talet, er skoren av Jacob Sæterdalen, som òg laga korbogen på same tid. Midt i skipet heng ei utskåren og måla lysekrone i tre frå 1664. Det er 2 lysekroner i kvart av sideskipa av metall, den eine frå middelalder, den andre ein kopi. Elles er det ein utskjerd planke som no er festa til klokkarstolen som er frå middelalder.

Ved utgraving under kyrkjegolvet fyrst på 1970-talet var det største samla myntfunnet i Noreg gjort med heile 2245 myntar. Anna som vart funne er pilegrimsmerke frå Bari og papirfragment med bruddstykke av to messer som er tidfesta til 1100-talet og tekst og noter i ein pergamentrull som inneheld 16 vers av Thomas Becket -hymnen. Teksten eksisterer i 5 handskrivne eksemplar, og det eldste er frå Lomskyrkja. Under golvet var det òg funne 4 runepinnar det mest interessante har fått namnet «Friarbrevet» der ein kar ber om ei jente si hand.

Åpningstider

Perioden 01.06.2022 – 20.06.2022
Åpen fra 10:00 til 16:00 hver dag.

Perioden 21.06.2022 – 14.08.2022
Åpen fra 10:00 til 19:00 hver dag.

Perioden 15.08.2022 – 25.09.2022
Åpen fra 10:00 til 16:00 hver dag.

Kirken er stengt i forbindelse med sermonier.

Kontakt
Anne Kristin Stenersen
48165527
kyrkjeverje@lom.kommune.no

For booking av omvisninger for grupper i sesong
97075397
booking.lomstavechurch@lom.kommune.no


Siste nyheter fra Lom stavkyrkje

Nothing found.


Lomen stavkirke

Lomen stavkyrkje

Foto: Dagfinn Rasmussen

Lomen stavkyrkje er datert til slutten av 1100-tallet. Kirken har rektangulært skip og mindre, nesten firkantet kor, bratt skifertekket saltak med takvipp nederst, og over skipets møne sitter en liten takrytter. Ved inngangen i vest er det to rikt utskårne, rundbuete portaler med dyrehoder og rankemotiv.

I 1749 ble kirken utvidet. Innvendig ser man de fire hjørnestolpene som markerer bygningens tidligere ytterhjørner, samt stavverket til det opprinnelige, opphøyde midtrommet, med tre stolpepar i lengden og to i bredden. Denne bærende konstruksjonen med stolper, eller staver, festet i en horisontal bjelke oventil og en bunnsvill nedentil, er opphavet til betegnelsen stavkirke. I forbindelse med utvidelsen av kirken ble taket forlenget ut til de nye ytterveggene, slik at man utenfra ikke kan se den opprinnelige formen med opphøyd midtrom.

Interiøret er preget av ombygginger mellom 1750 og 1850. Altertavlen er laget i 1780-årene og er signert Knud Andersen Syfte fra Vang. Bildemotivene er Nattverden, Korsfestelsen, evangelistene og Moses og Aron. På alteret står en avstøpning av hodet til en madonnafigur fra 1200-tallet, som i dag befinner seg på Valdres folkemuseum.

Kontakt
Kirkeverge Veslemøy Kvamme
61 34 50 95 / 958 68 588
vk766@kyrkja.no


Siste nyheter fra Lomen stavkirke

Nothing found.


Nore stavkirke

Nore stavkirke

Foto: Dagfinn Rasmussen

Nore stavkirke ble bygget i 1167. Den er en av de to stavkirkene med midtmastkonstruksjon. Den store masten går sammenhengende helt opp til mønet. Den nåværende takrytter ble bygget i 1730, men midtmasten hører med til kirkens opprinnelige deler.

Koret har opprinnelig vært mindre. Det ble utvidet til sin nåværende størrelse i 1683. Svalgangen ble revet da korsarmene ble bygget om i 1709 og 1714, det førte til at veggene ble bordkledd utvendig og at kirken fikk vinduer som erstattet de små lyshullene. Undersøkelse viser at de opprinnelige korsarmene ble bygget på 1400–tallet. Korsarmene har vært avsluttet med halvrund apsis. Tvers over åpningen inn til apsis har det spendt en bjelke og mellom denne og stavleggen har det sittet et Andreaskors.

Ombygningene på 1600- og 1700 tallet som ble gjennomført for å skaffe mer plass til den økende befolkning og det ble satt inn faste benker. Altertavlen og prekestolen tilhører også denne perioden. Niels Bragernæs malte i 1704 altertavlen som er en kopi etter det gamle alterbildet fra 1633 i Kongsberg kirke. Prekestolen har ett felt med dekor fra 1655, mens de øvrige feltene har malte evangelistfremstillinger fra 1700-årene.

Døpefonten fra middelalderen er bevart. Kummen er av kleberstein. De to utskårne krusifiksene er antakelig fra 1200-årene. Langs ytterveggen mot syd i skipet under prekestolen finnes rester av de opprinnelige sitteplassene som fantes i kirken i middelalderen. Veggmaleriene er fra flere perioder. I 1655 ble skip og kor omfattende dekorert med arkader i nedre del, innskriftsbånd med gammeltestamentlige tekster i midtre sone, mens øvre del ble utstyrt med malte blader, blomster og frukter. Under gallerigulvet har nordre og søndre vings paneler malte rebuser som er hentet fra en billedbibel trykt i København i 1710.

Åpningstider
Perioden 17.06.2023 – 20.08.2023
Kirken er åpen fra 10:00 til 18:00 hver dag.
Muligheter for omvisning.

Kontakt
Jorunn Wiik
+47 90938198
jorunn@fortidsminneforeningen.no


Siste nyheter fra Nore stavkirke

Nothing found.


Reinli stavkirke

Reinli stavkyrkje

Foto: Fredrik Eriksen

Reinli stavkyrkje er ei langskipa kyrkje med skip og kor i same breidda, med seks beresøyler og svalgang rundt heile kyrkja. Ho vart bygd omkring 1250-1300 og er truleg den tredje kyrkja på same staden.

Apsis er oppførd seinare i mellomalderen av Sira Thord. Grava hans er i svalgangen under den sør-austre døra. Lås og beslag på døra kan tidfestast tilbake til norrøn tid.

Døypefonten frå 1150 er i kleberstein, har truleg høyrt til i den førre kyrkja, som brann ned.
Kyrkja har 12 innviingskrossar frå mellomalderen, ho er den einaste kyrkja i landet som har teke vare på alle tolv.
Altertavla, var laga som helgenskap rundt 1300, har måleri av nyare dato, måla av Siwerts i 1923. Hovudmotivet er Kristi himmelfart, omkransa av Moses med boda, Jesu bergpreike, Aron med paktas ark og Jesu krossfesting, den nye pakt.

Renessanse-preikestolen er frå år 1700. Krusifikset vart skore på 1600-talet etter inspirasjon frå mellomalderen.

Orgelet er norsk, frå 1808. Belgen må dragas opp med handkraft, og både belgdragar og organist må driste seg opp bratte trappetrinn for å finne plassane sine oppunder takkvelvingen.

I sørveggen er det ei lita luke. Dette kan ha vore eit lepratorium, eit innsyn til det heilage, der ein kunne sjå alteret og koret når kyrkja var lukka eller ein av andre årsaker ikkje hadde tilgang.

Rundt 1880 var det utført omfattande restaureringsarbeid på kyrkja. Ho fekk takstein i staden for trespon og nytt golv. Det vart sett opp galleri og laga nye benker, og dessutan alterring. Vindauga vart sette inn i 1850.

Kyrkja var siste gongen restaurert i åra 1970-73. Ho vart grundig undersøkt og så langt det lot seg gjera, førd tilbake til slik ho såg ut i mellomalderen.

Åpningstider
Peioden 19.06.2022 – 14.08.2022
Kirken er åpen fra 11:00 til 17:00 hver mandag, tirsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag.

Kontakt
Kirkeverge
41674669
post.sor-aurdal@kirken.no

Kirketjener
90546827


Siste nyheter fra Reinli stavkyrkje

Nothing found.


Ringebu stavkirke

Ringebu stavkirke

Foto: Lene Buskoven

Ringebu stavkirke er en monumental korsformet kirke fra begynnelsen av 1200-talet, der det bare er skipet som er bygd i stavkonstruksjon.

På 1630-tallet ble kirken ombygd av byggmester Werner Olsen. Kirken ble da forlenget mot øst med nye tverrskip, nytt kor og sakristi, og tårnet og spiret ble også bygget samtidig. Svalgang og apsis ble fjernet, og det innvendige taket ble senket.

Ved restaureringen av kirken, som var ferdig i 1921, ble bl.a. himlingen i taket på skipet fjernet, og veggdekorasjonane fra 1700-tallet restaurert. I middelalderen hadde kirken to portalar. Vestportalen har de originale vangene med dekor av dyreornamentikk, mens rester av sørportalen er bevart under veggkledningen.

Kirkerommet har i hovedsak sen 1600-talls og tidlig 1700-talls farger og inventar. Altertavla er fra 1680-tallet, og er et av de tidligste eksemplene på utskåret akantus bladdekor i Gudbrandsdalen. Utskjæringene på prekestolen og Fredrik IVs monogram over korskillet er antakelig skåret av Lars Jensen Borg rundt 1700-talet. Kirken har også bevart noe av sitt middelalderinventar, blant anna et stort og et mindre krusifiks fra første halvdel av 1300-tallet. I korskillet står en middelalderskulptur fra midten av 1200-talet, som forestiller St. Laurensius.»

I 1980-81 ble det gjort arkeologiske utgravinger i grunnen under kirken. Det ble da funnet rundt 900 mynter og andre funn. En del av dette er utstilt i Ringebu prestegard. De fleste myntene er frå middelalderen. Det ble også funnet stolpehull etter en eldre kirke som hadde stått på stedet på 1100-tallet. Fra den eldste stolpekirken er døpefonten i kleberstein fortsatt bevart og står inne i stavkirken.

Åpningstider
Perioden 12.06.2021 – 22.08.2021
Åpen fra 10:00 til 15:00 hver dag.
Kirken kan enkelte dager være stengt på grunn av kirkelige handlinger.

Kontakt
Ringebu stavkirke
94030047
Ringebu kirkekontor
612 84350
post@stavechurch.no


Siste nyheter fra Ringebu stavkirke

Nothing found.


Rollag stavkirke

Rollag stavkirke

Foto: Einar Karlsen

Rollag stavkirke er antagelig bygget etter 1250, men man har ingen faste holdepunkter for en eksakt datering. Kirken er tjærebredd, men ettersom den en gang har vært rødmalt, er fargetonen dyp og gylden.

Det er lite igjen av den opprinnelige stavkirken. Skipet er forlenget i vest, og mot syd og nord er det korte korsarmer. Disse er i stavverk og er reist på 1690-tallet. Over krysset på taket er det en åttekantet takrytter. Rollag er for øvrig en av de få stavkrikene med pipen i behold.

Kirkerommet domineres av farger og inventar fra 1600- og 1700-tallet. På tre sider av kirkerommet er det gallerier, og tverrbjelker bærer den flate himlingen med skymalerier laget på 1760-tallet. Koret og skipet fikk malt veggdekor med arkader, blomster og frukt i 1683.

Den timeglassformete døpefonten av tre er antagelig fra middelalderen, men fargene er påmalt senere. Krusifikset fra 1400-tallet er også overmalt senere. Ved siden av korbuen henger en minnetavle fra 1653 med en senmiddelaldersk kalvariegruppe, det vil si Jesus på korset med Maria og Johannes ved korsets fot. Den rikt dekorerte altertavlen fra 1670-tallet har et relieff av Maria med Jesusbarnet fra slutten av 1400-tallet.

Åpningstider
Perioden 15.06.2023 – 20.08.2023
Åpen fra 11:00 til 17:00 hver dag.
For guidet omvisning utenom sesongen ta kontakt.

Pris: 500,- for oppmøte +100,- pr pers flere enn 5.

Kontakt
Kirkevergen
90957268
os543@kirken.no

Mobil
41459443


Siste nyheter fra Rollag stavkirke

Nothing found.